raspbian にも mysql パッケージがあるので素直にこれを使う。 pi@raspberrypi2 ~ $ sudo apt-get install mysql-server -y